Company Name  
Nav Button 1
Nav Button 2
Nav Button 3
Button 1 Button 2 Button 3 Button 4 Button 5

Nav Button 1
Nav Button 2
Nav Button 3
Nav Button 4
Nav Button 5
Nav Button 6
  

نگارش های کاتب

 

شرح فایل

نام فایل

     
     
  آخرین نگارش ها برای تمامی دفاتر  کد 1 Code 1
  در صورتی که  از شرایط نگهداری  استفاده میکنید همیشه آخرین نگارش کاتب برای شما در این قسمت آماده دریافت میباشد.  
     
     
     
  نرم افزار کاتب نگارش  920706  920706_.EXE
     
     
  نرم افزار کاتب نگارش  90060 900604_.EXE
     
     
  نرم افزار کاتب نگارش  880802  880802_.EXE
     

 

نرم افزار کاتب نگارش  850501

850501_.EXE

 

نرم افزار کاتب نگارش  86010فقط  با هماهنگی نصب شود.

860100_.EXE

سایر فایلها

 

شرح فایل

نام فایل

 

برنامه AW

AW_.exe

  برنامه AW 2 AW 2 _.exe
     

 

برنامه های Utility

UTIL_.EXE

 

دستور العمل : روی فایلها کلیک کنید، سپس دکمه Save را فشار دهید، فایل ها را در مسیر  C:\Myweb کپی  نمایید.